Greeks Ancients vases and plates
 
Ακάλυπτη με τ'αγάλματα - Exposed, with the statues

 

Ζωή Σαβίνα: Στον κήπο. Φωτογραφίες που ελήφθησαν  προς δημοσίευση σε ημερήσια γνωστή εφημερίδα.

Zoe Savina : In our garden. Pictures  taken to be published in a well-known daily news-paper.

 

Η Ζωή Σαβίνα και ο γλύπτης
Ντοκατζής στην Τours -Γαλλία.
“Η Ευρώπη και το νερό”
εικαστικά έργα σχετικά με το νερό.
Η Ζ.Σαβίνα και ο γλύπτης Ντοκατζής
ποζάρουν δίπλα στο
έργο του “Η σιωπή του νερού”

Ζοe Savina and the sculptor
Ntokatzis  in Tours-France.
"Europe and the Water"
art projects related to water.
Z.Savina and the sculptor Ntokatzis
posing next to his work of art 
“Silence of the water"

 

Κάτω:
...κι ο ποταμός της Tours  γιορτινός...

 
Below:
... and the river of Tours with festive
decorations...

 
 

Η Ζωή Σαβίνα και το μουσικό “γλυπτό-όργανο” του Γ. Μέγκουλα. Kατασκευή με πέτρες ηφαιστείου. Η μουσική τής λάβας...

Ζωή  Savina  -a sculpture musical instrument made with volcanic rocks, playing the music of lava...By sculptor George Megoulas.

 
 
 

Ο Petros, ζωγράφος-χαράκτης. Σπουδαίος ΄Ελληνας,  διαπρέπει στο Μιλάνο, η Σαβίνα και το πορτρέτο του στον πηλό.
Ο γλύπτης B. Μουστάκας στο διάλειμμα  παίρνει μια φωτογραφία.

Petros, painter-engraver. A great Greek distinguished in Milan, Z. Savina and his portrait in clay.
Sculptor Vaggelis Moustakas during the break taking a picture

 

Zωή Σαβίνα, Β. Μουστάκας στο Λονδίνο. Φιλοξενούμενοι
του ζεύγους Χαρχαλάκη. Εκλεκτοί φίλοι και συλλέκτες.
Η τέχνη, τέχνη... και η μούσα, μούσα...

Zoe Savina and V. Moustakas in London ( guest of the Harhalakis couple). 
Distinguished friends and collectors. 
...Art is still art ... and the ever-present muse...

 

Αριστερά : Λονδίνο, η Σαβίνα  με το ζεύγος
Κούλα & Νικήτα  Χαρχαλάκη στο Portobello.

Δεξιά: ο Μουστάκας στο σαλόνι τους με το έργο
του “Ελευθερία που σπάει τα δεσμά”

 

Left: London, Savina with the couple
Kula & Nikita Charchalaki in Portobello.

Right: Vag. Mustakas in their living room with
his sculpture : "Freedom that breaks the bonds"

 
 

Βαγγέλης Μουστάκας :  “Πορτρέτα της γυναίκας μου”  Σαβίνας  (σινική μελάνη).

Vaggelis Moustakas : "Portraits of  my wife “ Savina (Indian ink).

 

Η Zωή Σαβίνα και το γλυπτό τής
Ρόζας Ηλιού  “Το μεσοφόρι”.

Zoe Savina, behind the sculpture
of Rosa Iliou "The petticoat.


Στον κήπο του εργαστηρίου.

In the garden of our studio.

Η Ζωή Σαβίνα με το έργο “η Σελήνη και η Θάλασσα”
ζωγραφικό του γλύπτη Β. Μουστάκα

Ζoe Savina with "The Moon and the Sea"
painting by the sculptor V. Moustakas

 

“Οι Αστοί του Καλλαί” του Auguste Rodin  -Παρίσι. 

  “The Bourgeois of Calais” by Auguste Rodin -Paris

 

Αριστερά:  Ζωή Σαβίνα  στο Τόκυο-Ιαπωνία,
δίπλα στο γλυπτό του γνωστού Ιάπωνα γλύπτη
Isamu Noguchi

Δεξιά:  Ισπανία- Μαδρίτη.
Ο Δον Κιχώτης κι ο Σάντζο Πάνζτα.
...Η Σαβίνα αστειεύεται.

Left: Zoe Savina in Tokyo -Japan,
next to the sculpture of the famous
Japanese sculptor Isamu Noguchi.

Right: Spain. Madrid.
“Don Quixote” and Sanhco Panza.
Z.Savina ...joking.   

   

Με το έργο του αξέχαστου  και σπουδαίου ζωγράφου, Γ. Γαϊτη.

The work of the unforgettable and great painter, Yiannis Gaitis.

“Το σώμα” του  γλύπτη  Γ.Χουλιαρά.

“Τhe body” by  sculptor  George  Houliaras.

 
 

Με ένα απ’ τα γνωστά έργα του γλύπτη  Γιώργου Ζογκολόπουλου.

With the "distorting lenses" by the famous sculptor, Ceorge Zogolopoulos

 
 

Νήσος Σκύρος. Η Z. Σαβίνα δίπλα στο γλυπτό “Μπρουκ, ο Άγγλος  ποιητής” του Μ. Τόμπρου.  Στα αποκαλυπτήρια
του ανδριάντα παρευρέθηκε ο τότε Πρωθυπουργός, Ελευθέριος Βενιζέλος. O τάφος του ποιητή βρίσκεται στην Σκύρο.

Skyros Island.  Ζ. Savina next to the sculpture "Brooke, the English poet" by M. Tombros. Be at the unveiling
ceremony,  the Prime Minister of Greece  Eleftherios Venizelos. The grave of Rupert Brooke is in Skyros.    

 
 

Kύπρος, Γκαλερί “Αργώ”.  Aτομική έκθεση του Βαγγέλη Μουστάκα.

Cyprus, Gallery "Argo". One-man exhibition of Vangelis Moustakas.

 H Ζωή Σαβίνα με το  “Aρχέτυπο σε καθρέφτη”.  Από την Ατομική έκθεση
του Β. Μουστάκα στο “Μουσείο Πιερίδη” - Αθήνα.  

Zoe Savina and the  " Archetype in the  Mirror” from  the One Man exhibition by  V. Moustakas at  " Pieridis Museum” - Athens

 
 

“Mουσείο Πιερίδη” Αθήνα.  Αναδρομική έκθεση του  Β. Μουστάκα. Το έργο του  “Στήλες Γνώσης”.  Αριστερά :
ο Μουστάκας,  ο Petros, (φίλος ζωγράφος με το “Moυσικός Πάπυρος” ζωγραφικό έργο του)  και η Ζ. Σαβίνα.

"Pieridis Museum" Αthens.  Retrospective exhibition  of  V. Moustakas. The sculpture “Columns  of
Knowledge". Left: Moustakas, Petros, (friend painter with his work "Musical Papyrus“) and Zoe Savina.

 

Η Z. Σαβίνα με τις  “Μαριονέτες” σε εικαστική ομαδική έκθεση -  Θεσσαλονίκη.

Z. Savina  with the "Puppets" in an art exhibition - Thessaloniki.

Ομαδική έκθεση στις παλιές αποθήκες του Λαυρίου.

Group exhibition at the old warehouses of Lavrion.

 
 

Η Ζωή Σαβίνα και ο Γουίνστον Τσόρτσιλ στην είσοδο του Ευρωκοινοβουλίου στο Βέλγιο.
Προσωπικότητες της πολιτικής του αιώνα στημένες-χάρτινες. Προτίμησε αυτόν που είπε:
“Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμάνε σαν ήρωες.  Από ’δω και μπρος θα λέμε ότι, οι ήρωες πολεμάνε σαν Έλληνες!”          

Ζoe Savina and Winston Churchill at  the entrance of the Euro-Parliament  in Belgium.
“Political figures of the 20th” century made of paper. Savina chose Churchill  who said:
«We used to say that  the Greeks fight like heroes.  From now on we must  say that, the heroes fight like Greeks»

 
 

Zωή Σαβίνα, Β. Μουστάκας. Έτοιμοι για τα εγκαίνια του έργου “Αθηνά” στην είσοδο
της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Aθηνών -Ζωγράφου. Έργο του Β. Μουστάκα.

Zoe Savina,  V.Moustakas. Ready for the inauguration of the synthesis " Athena” at  the entrance
of the School of Philosophy at the University of Athens -Zografou. Work by V.Moustakas.

 
 

Mε το έργο του Β. Μουστάκα “Εποχούμενη” -διαρκής έμπνευση-  ( Το παιχνίδι, παιχνίδι..)

With the sculpture by V. Moustakas  "Epohoumeni" -constant inspiration-.  ( Playing and playing again....)

 
 

Με το ζωγράφο Αλέξανδρο Μουστάκα (γιό μας), στην ατομική του έκθεση “Τα τρένα μου” στην Γκαλερί “Αγκάθι”.

With the painter Alexandros Moustakas (our son), during his One man exhibition “My Trains” in gallery  “Thorn”.  
 
 

Μόλις στήθηκε το γλυπτό “Παγκόσμιο Σύμβολο” του Β. Μουστάκα στο κέντρο των Αμπελοκήπων -Αθήνα.

Just erected, the  free composition  " World Symbol " by V. Moustakas - in Ambelokipi   - centre of Athens .