από την ενότητα - Ερωτικές Διαγνώσεις και άλλες Χημείες
from the chapter - Diagnoses of Eros and other Chemistries -
Αρχαίος Ελληνικός Αμφορέας:
Νέος και Εταίρα.
Μουσείο Βερολίνου
Greek Ancient Amphora:
Young man and prostitute.
Berlin Museum.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΩΣ

 

 

Ο ωκεανός

…αλλιώς μια θαλασσογραφία

           μιαν άλλη εποχή η μέδουσα

                                                   ως έμβρυο

-αυτός ο μύθος ο κοσμογονικός

                                             και ώχρα ωκεάνια

Μετά δίκαια

     η Χίμαιρα ηλέκτριζε

                  σαν Έρως και ήταν Έρως

όταν από μουρμούρα ερωτική

                                          σε άλλη μουρμούρα

από ηδονισμό σε άλλο ηδονισμό

μεταμορφώνονταν μελωδικός ο ίδιος ο Έρως

                                               ο ταυτολόγος

                                    με τ’ ανθόζωα

                            τα σπάρτα

                    τη λειχήνα

              τον ερωδιό ή

      του πλανήτες

και, τα

σάνταλα του Πήγασου να ηχούν στους αιώνες

 

Πληθωρικός ο σπασμός

         ακόμα τί

                 μια γένεση της ποίησης

                                αυτός ο θησαυρικός

                                                            Έρως !

EROS HIS MECHANISMS

 

 

Ocean

… alias, a thalassography

At an earlier epoch, the medusa

                                                    in embryo

- this the cosmological myth

                                and oceanian ochre !

Afterwards, meet and rightly,

    the Chimera was electrified

                                    as Eros, she was Eros

while from one erotic murmur

                                 to another murmur

and from one hedonism to another hedonism

Eros –that same Eros- had melodious metamorphosis

                                               tautologous

                                 with the anthozoa

                         lichen

                 and esparto

          the Heron, or

the planets

and, the

sandals of Pegasus echoing down the aeons

 

Spasm in plethora

         but something more

                              a genesis of poetry

                                     the treasure-chest

                                                            Έρως!

                          

Μονογραμμή:
Ε. Moυστάκας

Από το μπλοκ  1975
Ελλάδα

Designs by
Ε. Moustaka

From the notebook 1975
Greece

Ποιήματα

Poems